Privacy & cookies

Orkarin Fotografie vindt het erg belangrijk dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met jouw gegevens. Om je daarover verder te informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met me op.

Over mij

Karin Gijselaar, gevestigd te (7491MK) Delden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Orkarin Fotografie
Karin Gijselaar
E-mail: info@orkarin.nl
Telefoon: 0644800178
https://www.orkarin.nl
KvK: 76609375

Persoonsgegevens

Orkarin Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@orkarin.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Verder verwerk ik portretten, waar bijzondere gegevens uit afgeleid kunnen worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

Orkarin Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Orkarin Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

De gegevens worden tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaard in mijn klantenbestand.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Jouw foto’s met daarin jouw (voor)naam en eventueel social media account worden hierin verwerkt, wanneer je met het aangaan van de overeenkomst hier geen bezwaar tegen hebt gemaakt. Foto’s worden onbeperkt bewaard in mijn archief, tenzij je een verzoek doet om ze te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Orkarin Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Orkarin Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Orkarin Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast zijn er cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Orkarin Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@orkarin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Orkarin Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Algemene Voorwaarden Orkarin Fotografie

Bij het boeken van de diensten van de fotograaf gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Orkarin Fotografie. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, maar ook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door Orkarin Fotografie uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Definities

 1. Ik ben Karin Gijselaar, gevestigd te Delden, met studio in Hengelo, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76609375 en gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer en fotograaf.
 2. Jij bent in deze voorwaarden de opdrachtgever en tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. Bij annulering wordt de overeenkomst beëindigd of ontbonden.
 5. Als er schriftelijk wordt vastgelegd zal dit via elektronische communicatie, zoals e-mail gaan, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van de elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.

Wijziging van deze algemene voorwaarden

De laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. Ik heb het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen indien ik dit nodig acht. Indien dit het geval is, zal ik tijdig en schriftelijk de opdrachtgever inlichten. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor jou, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Aanbod

 1. Orkarin Fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Na 30 kalenderdagen vervalt het aanbod. Tenzij anders overeengekomen.
 3. Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
 4. Bij acceptatie van het aanbod, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
 5. Ik kan niet aan mijn aanbod worden gehouden indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Of wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor mij onaanvaardbaar maken.
 6. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.
 7. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van materialen. Ik zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Uitvoering

 1. Ik zal de opdracht naar mijn beste inzicht en vermogen uitvoeren. Geheel in mijn eigen stijl en op mijn eigen manier. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet behalen van het resultaat dat jij voor ogen had.
 2. Ik lever de beelden af in de door mij gehanteerde stijl, waarbij globale beeldoptimalisatie wordt toegepast, als; licht, kleur, contrast en uitsnede. Eventuele oneffenheden (pukkeltjes, puistjes, (kleine)blauwe of rode plekjes) zullen worden verminderd of weggehaald.
 3. Extra nabewerkingen buiten het bovengenoemde is enkel na overleg met mij en kunnen extra kosten met zich meebrengen.
 4. Ik zal mij naar mijn beste kunnen inspannen en handelen in gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot.
 5. De opdrachtgever is verplicht de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken, zodat ik mijn werk optimaal kan uitvoeren. Hieronder valt ook het eventueel instrueren van andere aanwezigen.
 6. Zijn er op een locatie, anders dan in mijn fotostudio, kosten verbonden om daar gebruik van te mogen maken, ofwel parkeren of entree, dan zijn de kosten voor jou.
 7. Indien ik tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervind door derde partijen, weersomstandigheden, baby’s/kinderen/volwassenen die niet (goed) meewerken, kan ik niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan en zijn geen reden  om een shoot kosteloos opnieuw te doen. Het volledige bedrag wat is overeengekomen zal worden berekend door de fotograaf aan de opdrachtgever.
 8. Wanneer ik een bruiloftsreportage vastleg dienen jullie zorg te dragen voor de benodigde maaltijden. Indien de bruiloft op meer dan drie uur reisafstand ligt vanuit mijn locatie dien jij tevens te zorgen voor een hotel of B&B overnachting voorafgaand aan de dag van de bruiloft.

Betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd. Tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. In een offerte staat het overeengekomen pakket tarief vermeld. Apart vermeld worden overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, entree en een album. Nabestellingen en meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in mijn standaardstijl en reis- en parkeerkosten zullen apart worden gefactureerd.
 3. Betalingen worden per bank overgemaakt. De opdrachtgever ontvangt per betaling een digitale factuur, waarop staat vermeld dat de betaling binnen 30 dagen voldaan moet zijn.
 4. Bij bruidsfotografie verzoek ik om een aanbetaling. Een datum staat pas definitief vast na het voldoen van de aanbetaling. Het overige deel van de betaling, tenzij anders overeengekomen, wordt in 1 x voldaan.
 5. Als de betaling nog niet voldaan is, kan ik de overeenkomst opschorten. De foto’s zullen niet worden geleverd voordat de betaling is voldaan.
 6. In geval van fotoproducten zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.
 7. Als de betalingstermijn is verstreken, ontvang je een herinnering, waarna het bedrag binnen 2 weken moet zijn voldaan.

Levering

 1. Ik geef een schatting wanneer ik de foto’s kan aanleveren. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Ik kies en bewerk de foto’s naar eigen inzicht. Jij bent bekend en akkoord met mijn stijl. Zwart/wit en kleur wordt door mijzelf gekozen.
 3. Jij mag zelf kiezen welke foto’s je afneemt.
 4. Digitale bestanden worden in hoge resolutie verzonden via wetransfer. Na ontvangst ben jij zelf verantwoordelijk voor het maken van back-up’s.
 5. Afdrukken komen van een professionele drukker. Deze zullen worden verstuurd naar het adres dat jij hebt opgegeven. Ik ben niet aansprakelijk voor aanleveren van verkeerde informatie.
 6. Ik ben niet verplicht om geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal te leveren.

Informatieverstrekking

 1. Zorg voor het tijdig leveren van de juiste, volledige en betrouwbare informatie die nodig is voor de opdracht.
 2. Jij vrijwaart mij voor alle schade die voortkomt uit het niet voldoen van het bovenstaande.
 3. Bij het te laat aanleveren van informatie, waardoor de opdracht moet worden verzet, kunnen extra kosten voor jou in rekening worden gebracht.

Annulering en wijziging

 1. Jij bent verantwoordelijk voor het op tijd zijn bij de afspraak. Als dit niet lukt neem dan minimaal 24 uur voor de afspraak schriftelijk contact met mij op om een nieuwe afspraak te maken. Redenen hiervoor zijn: ziekte, materialen die nodig zijn voor de opdracht en extreme weersomstandigheden. In geval van overlijden, kan dit ook binnen de 24 uur. Indien er geen passende oplossing kan worden gevonden, heb je het recht onze overeenkomst te ontbinden.
 2. Ben je niet op tijd bij de afspraak, kan ik de overeenkomst opschorten of ontbinden. Zijn er geen gewichtige redenen, dan heb ik het recht om 50% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen.
 3. Wanneer ik door onmacht of omstandigheden niet aanwezig kan zijn bij de afspraak, kan ik niet aansprakelijk worden gesteld. Ik zal je tijdig informeren en in overleg maak ik een nieuwe afspraak met je.
 4. Wanneer er omstandigheden en informatie naar voren komen waardoor het samenwerken onwenselijk maakt, kan ik de overeenkomst beëindigen.

Schade

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens de overeenkomst. Tenzij de schade opzettelijk of met grof geweld is veroorzaakt.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die wordt gemaakt doordat ik ben uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen tijdens een fotoshoot op locatie.
 4. Ik ben niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of kwaliteitsverlies die door een ander dan mij worden geleverd.
 5. Ik ben niet verantwoordelijk voor het handelen van derden, zoals leveranciers. Denk aan vertragingen in levering. Ondanks dat ik deze derden heb aanbevolen.
 6. Ik ben niet verantwoordelijk voor de omgeving van een locatie als jij deze hebt uitgezocht en deze storende elementen bevat in de foto, net zo min voor de weersomstandigheden die in de foto te zien zijn.
 7. Jij bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming om te fotograferen op een openbare locatie waar bepaalde regels gelden. Eventuele kosten zijn ook voor jouw eigen rekening.
 8. Mocht jij, of andere aanwezigen voor de fotoshoot, schade toebrengen aan mijn apparatuur tijdens de shoot, ben jij verantwoordelijk om de taxatiewaarde te vergoeden.
 9. Als een SD-kaart corrupt gaat nog voordat de foto’s zijn geleverd, mag de shoot opnieuw en kosteloos worden gedaan. Maar ik ben geen schadevergoeding verschuldigd.
 10. Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten en producten.

Auteursrecht, licentie en publicatie

 1. De rechten van de door mij ter beschikking gestelde materialen en inhoud berusten bij Orkarin Fotografie. Het is niet toegestaan dit materiaal te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming.
 2. Na een overeenkomst tussen klant en fotograaf verkrijg je, na betaling van het factuurbedrag, een publicatierecht. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf is overeengekomen. Tenzij er een specifieke licentie is verleend. Als er de wens is de foto’s commercieel te gebruiken, dient de leverancier toestemming van mij te krijgen. Foto’s mogen niet zonder toestemming gebruikt worden voor wedstrijden.
 3. Ontvangen beelden mogen niet worden bewerkt of uitgesneden. Ook teksten mogen niet over een foto heen geplaatst worden. Filters, via een app, bewerkingsprogramma of social media mogen niet toegepast worden.
 4. Wanneer je beelden plaatst die door mij zijn geleverd, dien je mijn naam te vermelden.
 5. Elke handeling die in strijd is met het lid 1 tot en met lid 5 van dit artikel, wordt gezien als inbreuk op auteursrecht.
 6. Bij inbreuk op het auteursrecht komt mij een vergoeding toe, ter hoogte van tenminste driemaal de door mij gehanteerde licentievergoeding voor een soortgelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade.
 7. Toestemming voor de opname van de gemaakte beelden, content ten behoeve van mijn portfolio of andere promotiedoeleinden wordt verleend via een toestemmingsformulier.

Bijzondere bepalingen

 1. Alle vertrouwelijke informatie die wij beiden hebben verkregen in het kader van onze overeenkomst zal verplicht zijn tot geheimhouding.
 2. In het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door jou of aanwezigen, kan ik de shoot of een deel ervan annuleren. Wanneer de shoot niet wordt voltooid en er reeds betaald is, kun je geen aanspraak maken op terugbetaling.

Fotoproducten

 1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten te ruilen en/of te retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Jij stemt er uitdrukkelijk mee in dat jij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 2. Voor het maken van fotoproducten worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 3. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

Klachten

 1. Klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten kunnen binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd aan mij kenbaar worden gemaakt.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Orkarin Fotografie zal enkel een beroep op de rechter doen nadat ik mij tot het uiterste heb ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens mij en betrokken derden 12 maanden.
Scroll naar boven